Hooldustingimused

1. TÖÖDE TEOSTAJA KOHUSTUSED

Tööde teostaja kohustub:

1.1. teostama Süsteemide regulaarset hooldust Lepingu lisaks olevate Süsteemide hooldustingimuste kohaselt.
1.2. Kajastama hoolduse tulemused Tellija valduses olevasse hooldusraamatusse ja koostama igakordse hooldusakti.
1.3. Tagama Tellija väljakutse korral hooldusmeeskonna saabumisetööpäevadel kella 08.00 – 17.00 3 (kolme) tunni jooksul ning muul ajal 5 (viie) tunni jooksul.
1.4. Tagama Süsteemi töökorda viimise võimalusel 12 (kaheteistkümne) tunni jooksul tööde alustamisest.
1.5. Kui nimetatud aja jooksul ei ole Süsteemi töökorda viimine võimalik, tagatakse Tellija soovil objektil Tööde teostaja kulul mehitatud valve kuni Süsteemi töökorda viimiseni.
1.6. Tööde teostaja ei vastuta Süsteemi mittenõuetekohasest hooldusest tulenevate rikete eest vaid juhul, kui ta on kirjalikult teinud ettepaneku Süsteemi asendamiseks või parandamiseks.
1.7. Tööde teostaja kohustub Süsteemi garantiiaja jooksul oma kulul parandama, kui Süsteemi rikked on tingitud:
– Tööde teostaja poolsetest paigaldusvigadest või
– tehniliste parameetrite mittevastavusest tootja kataloogiandmetele.
1.8. Kõikidest muudest asjaoludest tingitud Süsteemi rikked parandatakse Tellija kulul.
1.9. Tööde teostaja kohustub tagama Tellijale ööpäevaringse rikete edastamise võimaluse.

2. TELLIJA KOHUSTUSED

Tellija kohustub:

2.1. Tagama Süsteemi kasutamisjuhendite järgimise kõigi Süsteemi kasutamisega kokku puutuvate isikute poolt.
2.2. Tagama Tööde teostajale juurdepääsu Süsteemi hooldamiseks.
2.3. Mitte lubama Süsteemi ümberseadistamist kolmandate isikute poolt.
2.4. Teatama Süsteemi riketest Teenuse osutajale viivitamatult kirjalikult või telefoni teel.
2.5. Teavitama kirjalikult Tööde teostajat oma tegevuse lõpetamisest, likvideerimisest või pankrotistumisest viivitamatult.
2.6. Tasuma osutatud teenuse eest õigeaegselt.
2.7. Tagama hooldusraamatu kättesaadavuse objektil. Tellija on kohustatud väljastama Tööde teostajale asjakohase väljavõtte hooldusraamatust 1 (ühe) tööpäeva jooksul vastava nõude esitamisest.

3. LEPINGU MITTETÄITMISE TAGAJÄRJED

3.1. Juhul, kui Tööde teostaja ei ole taganud hooldemeeskonna saabumist p.1.3. nimetatud aja jooksul, on Tellija õigustatud tellima töö teiselt teenuse osutajalt Tööde teostaja kulul sellest Tööde teostajat eelnevalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis informeerides.
3.2. Osutatud teenuse eest esitatud arve mittetähtaegse tasumise korral kohustub Tellija tasuma viivist 0,15% tähtaegselt tasumata summalt päevas.

4. LEPINGU MUUTMINE, PIKENEMINE JA LÕPPEMINE. LEPINGU ÜLESÜTLEMINE

4.1. Muudatused ja täiendused Lepingule on kehtivad üksnes siis, kui nad on vormistatud kirjalikult ja allakirjutatud Poolte poolt.
4.2. Käesolev leping lõpeb, kui enne Lepingu punktis “Lepingu tähtaeg” nimetatud tähtaja saabumist teatab lepingupool Lepingu lõpetamisest kirjalikult vähemalt 1 (üks) kuu ette. Kui kumbki pool ei teata Lepingu lõpetamisest, siis pikeneb Leping ühe aastase perioodi kaupa senistel tingimustel.
4.3. Tellijal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, kui
4.3.1. Tööde teostaja on vähemalt kolm korda aasta jooksul rikkunud lepingu p.1.3. sätestatud tähtaegu või ei ole asunud muid Lepinguga võetud kohustusi täitma ka Tellija poolt määratud mõistlikuks täiendavaks tähtajaks.
4.3.2. on välja kuulutatud Tööde teostaja pankrot või kui Tööde teostaja on lõpetanud oma tegevuse.
4.4. Tööde teostajal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, kui
4.4.1. Tellija ei ole Tööde teostaja poolt esitatud arvet või selle olulist osa tasunud kahe kuu jooksul arve tasumise tähtajast arvates ja Tööde teostaja on andnud täiendava mõistliku tähtaja kohustuse täitmiseks või kui Tellija on viivituses vähemalt kahe arve või selle olulise tasumisega. Mõistlikuks tähtajaks loetakse vähemalt 5 (viite) kalendripäeva.
4.4.2. on välja kuulutatud Tellija pankrot või kui Tellija on  lõpetanud oma tegevuse või tunnistatud maksejõuetuks.

5. KOHUSTUSE RIKKUMISE VABANDATAVUS

5.1. Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmine või täitmisega viivitamine on vabandatav Võlaõigusseaduse § 103 lg.2 asjaoludel.

6. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

6.1. Käesoleva Lepinguga reguleerimata küsimused, samuti Lepingu täitmise käigus tekkivad lahkhelid kuuluvad lahendamisele Poolte vaheliste läbirääkimiste teel.
6.2. Küsimuste lahendamisel, millised pole reguleeritud käesoleva Lepinguga, juhinduvad  Pooled Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest.
6.3. Juhul kui vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte vaheliste läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras Viru Linnakohtus.